09.09.2021

Бэшүүр нютагта тамирай байшан нээгдэбэ

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтэй суг Бэшүүр нютагта баригдаһан тамирай байшанай нээлгын баяр еһололдо хабаадаһан байна.

Үшөө хэдэн жэлэй урда тээ нютагай зон Владимир Павловта хандажа, тамирай байшан бариха тухай захиһан юм. Һунгагшадай захяа бэелүүлэгдэжэ, Бэшүүр нютагта спортивна комплекс ашаглалгада тушаагдаа.

«Планета спорта» гээд нэрлэгдэһэн комплекс соо бэе тамир хүгжөөхэ бүхы арга боломжонууд зохеогдонхой. 3 мянга гаран дүрбэлжэн метрэй зайда һорилгын танхим, һоригшын таһалга, эмнэлгын таһалга, массаж хэхэ кабинет, бассейн, сауна, эдеэ хоол бариха газар, хубсаһаяа һэлгэхэ, үмдэхэ таһалга оршоно. Федеральна болон уласай һанһаа 108 сая түхэриг энэ барилгада гаргашалагдаһан юм.

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов нютагаархидаа тус үйлэ хэрэгээр амаршалхадаа, тамирай байшан бариха тухай захил бэелүүлэгдэжэ, шэнэ байшан нээгдэбэ гэжэ хэлэбэ.

- Бэе тамираа һорихо һаруул, уужам байшан соо волейболоор, баскетболоор, барилдаагаар бэеэ һорихо арга боломжонууд зохеогдонхой. Бассейн, һорилгын танхимууд эндэ бии. Бэшүүрэй аймагта спорт хүгжөөлгэдэ ехэ анхарал хандуулагдана. Залуу үетэн олоор ерэжэ, бэе тамираа һорихо аргатай болобо. Элүүр энхые сахижа, үхибүүдые тамирта дуратайгаар хүмүүжүүлхэ зорилго табигдана. Шанга, хүсэтэй тамиршад эндэһээ гарахань, дамжаггүй, - гэжэ тэмдэглээ.Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59