07.09.2021

Буряадай Тоололгын палатын 25 жэлэй баяр тэмдэглэгдэбэ

Буряадай Тоололгын палатын байгуулагдаһаар, 25 жэлэй ойдо зорюулагдаһан баяр еһололой хэмжээ ябуулга үнгэрбэ.

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын орлогшо Цырен-Даши Доржиев амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, энэ эмхи зургаанай ажалай үүргэ тон ехэ гээд тэмдэглэһэн байна.

- Федеральна болон уласай һангай мүнгэн хэр зэргэ аша үрэтэйгөөр хэрэглэгдэнэб гэжэ Тоололгын палата шалгажа байдаг гээшэ. Шүүмжэлгын талаар ехэ ажал ябуулагдана. 25 жэлэй туршада хүдэлжэ байхадаа, гүрэнэй талаһаа мүнгэнэй хиналта, шалгалта ябуулагдажа, аудитор мэргэжэлтэд ажалдаа тон харюусалгатайгаар хандажа хүдэлнэ, - гэжэ Цырен-Даши Доржиев тэмдэглэбэ.

Тоололгын палатын нэн түрүүн байгуулагдахада, түрүүлэгшээр Геннадий Айдаев томилогдоһон юм. Тэрэ амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, эмхи зургаанай байгуулагдаһан түүхэ тухай, эхин шатада ямар ажал ябуулагдаһан тухай онсо тэмдэглээ.

- 1995 оной сентябрь һара соо Тоололгын палата байгуулагдаа юм. Арадай Хуралай байшан соо энэ эмхи зургаан оршодог һэн. Буряадай Арадай Хуралай хороонуудай хандалгаар уласай хуулинуудай проектнуудай бюджедэй талаар саг үргэлжэ мэдээсэл үгэхэ ехэ ажал хэгдэдэг һэн, - гэжэ хэлэбэ.

Буряадай Тоололгын палатын түрүүлэгшэ Евгений Пегасовай тэмдэглэһээр, федеральна болон уласай һангай мүнгэ хэр зүбөөр хэрэглэгдэнэб гэжэ шүүмжэлгэ хэгдэжэ байдаг юм. Тэндэ хүдэлдэг мэргэжэлтэд дүй дүршэл ехэтэй, ажалдаа тон харюусалгатайгаар хандадаг.

- Манай мэргэжэлтэд саг үргэлжэ дүй дүршэлөө дээшэлүүлжэ, эндэ тэндэ һуража байдаг, элдэб семинарнуудта, зүблөөнүүдтэ хабаадажа, ажалаа эршэтэйгээр ябуулна. Бюджедэй мүнгэн болон гүрэнэй эд зөөри зүбөөр хэрэглэглэгдэхэ еһотой. Энэ талаар аргагүй ехэ ажал хэгдэнэ, - гэжэ Евгений Пегасов тэмдэглээ.

Буряадай Арадай Хуралай хороонуудай түрүүлэгшэнэр, мүн тиихэдэ тус эмхиин эхиндэ байһан габьяата хүдэлмэрилэгшэд энэ хэмжээ ябуулгада хабаадаһан байна.

Эгээл эрхим мэргэжэлтэдтэ хүндэлэлэй грамотанууд болон баярай бэшэгүүд барюулагдаа.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59