06.09.2021

Танкаар биатлондо илагшадые Арадай Хуралай һунгамалнууд амаршалба

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд танкаар биатлондо 2021 оной уласхоорондын сэрэгэй наадануудта илажа гараһан Россиин командые амаршалба. Россиин суглуулагдамал командын бүридэлдэ, манай нютагай хүбүүн - Виктор Хишектуев оролсоно.

Москва шадархи Алабино полигон дээрэ танкаар биатлон үнгэрһэн тухай һануулая. Түрүүшын дивизиондо 11 гүрэнэй команданууд хабаадаһан байна. Россиин танкын экипаж 1 саг 36 минута 49 секунда соо рекорд табяа. Удаань Хитадай команда 10 минута 31 секундээр хожомдоо. 3-дахи һуури Казахстанай сэрэгшэд эзэлһэн байна.

Виктор Хишектуев Сэлэнгын аймагай Зурган-Дэбэ нютагта түрэһэн намтартай. Мүнөө үедэ Хяагта хотодо алба хэнэ.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59