03.09.2021

Аркадий Цыбиков нангин шүтөөниие Эгэтын дасанда дамжуулхань

Буддын шажанай урданай танкнууд Яруунын аймагай Эгэтын дасанда дамжуулагдахань. Үшөө 2016 ондо Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Аркадий Цыбиковта энэ нангин шүтөөниие Санагын дасанай Монлам лама бэлэглэһэн байна.

XXI дугаар Бандида хамба лама Мүнхэ Цыбиков 1991 ондо «Даши Пунцэглинг» Санагын дасанай Шойпын дуганай рамнай үнгэргэхэеэ ерэхэдээ, буддын шажанай шүтөөниие бэлэглэһэн түүхэтэй.

- Бидэ, санагынхид түүхэтэ үйлэ хэрэгые ехэ дулаанаар һанажа ябадагбди. 30 жэлэй саана манай дасанай рамнайда бүлэг ламанар ерэжэ хабаадаһан байна. Абида бурханай дүрсэтэй, мүн Түбэдэй нангин мүргэлэй газарнуудай заагдаһан зурагтай хоер танк бэлэглэһэн юм. Мүнхэ хамбын бариһан бэлэг бидэ ехэ нангинаар хадагалжа ябаабди. Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Аркадий Цыбиковта 5 жэлэй саана энээниие дамжуулһан байнабди. Буянтай үйлэ хэрэгүүдые бүтээжэ, олон зондо ходо туһалжа байхадань, иимэ аргаар баяр баясхаланаа мэдүүлжэ, 500 жэлэй түүхэтэй танкнуудые гартань барюулһан байнабди, - гэжэ Монлам лама хөөрэнэ.

Аркадий Цыбиков эдэ жэлнүүд соо энэ бэлэгээ ехэ нангинаар хадагалжа, үдэр бүри шүтэжэ, гамнажа, хадагалжа ябана. 

- 1970-аад онуудай һүүлээр Дугарсырен ахатайгаа суг Ивалгын дасан ошоходоо, хамба лама Мүнхэ Цыбиковта ороо һэмди. Уншалгын удаа, үни удаан саг соо хөөрэлдэһэнээ һананаб. Дулаахан харасатай нюдэнүүдынь намайе ехэ гайхуулжа шадаа юм. Сүлэлгэндэ ябаһан тухайгаа хөөрэһэнииень, мүнөө болотор һананаб. Бидэ холын түрэл гаралай зон гээшэбди гэжэ хэлээ һэн. Мүнөө болоходо, дахинаа Мүнхэ ламын дүрые һанажа, һайхан бодолнууд ухаан сэдьхэлыем эзэлнэ. Буддын шажанай энэ нангин шүтөөниие Эгэтынгээ дасанда дамжуулхамни. Буддын шажанда энэ ехэ удхатай үйлэ хэрэг бүтэхэеэ байна, - гэжэ Аркадий Цыбиков хэлэнэ.

Сентябриин 20-до Эгэтын дасанда ехэ уншалга үнгэрхэ байна. Шэрээтэ Амгалан ламын тэмдэглэһээр, аймагай арад зон, һүзэгшэд, лама санаартан энэ үйлэ хэрэгые дэмжэжэ байһанаа мэдүүлнэ.

- Хэдэн зуун жэлэй түүхэтэй нангин шүтөөн дасандамнай дамжуулагдахань гээшэ. Нангин бэлэг дээрэ тогтоон, угтан абахаяа бэлэнбди, -гэжэ Амгалан лама мэдээсэбэ.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59