02.09.2021

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов эрдэм мэдэсын үдэрөөр амаршалба

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Бэшүүрэй юрэнхы болбосоролой 3-дахи һургуулида баяр ёһололой хэмжээ ябуулгада хабаадаа. Тэндэхи багшанарые, һурагшадые болон гэртэхиниие һуралсалай шэнэ жэлээр амаршалһан байна. Һурагшадта һургуулидаа һайнаар һурахыень хүсэжэ, эдэбхи ехэтэй, һанаһан зорилгонуудаа бэелүүлжэ ябахыень хүсэбэ.

Энэ хэмжээ ябуулгада Арадай Хуралай һунгамал Александр Савельев мүн хабаадаһан байна.

Бэшүүрэй 3-дахи дунда һургуулида 250 һурагша һурана, 1-дэхи ангида 22 үхибүүн ороо.

Һуралсалай баяр еһололой хэмжээ ябуулгын 2-дохи хубида Бэшүүрэй аймагай захиргаанай толгойлогшо ябаһан Георгий Павловай дурасхаалда зорюулагдаһан мемориальна самбар нээгдээ. Тэрэ энэ һургуули дүүргэжэ, эндэһээл ажабайдалай замда гараһан юм.

Владимир Павлов үгэ хэлэхэдээ, Георгий Афансьевич бэрхэ хүтэлбэрилэгшэ ябаһан, колхозой үйлэдбэри хүгжөөлгэдэ өөрынгөө хубитые оруулжа, эгээл хүндэ 90-ээд онуудаар аймаг хүтэлбэрилжэ ябаһан байна гээд тэмдэглээ.

- Бэшүүрэй аймагай социально-экономическэ хүгжэлтын талаар ехэ оролдожо, ажал ябуулһан хүн байгаа. Ажалша, бэрхэ, удамарша хүн ябаа. Өөрын хараа бодолнуудтай, олон хэрэгүүдые бүтээжэ шададаг, хүн зониие хойноо дахуулжа, аймагайнгаа хүгжэлтын талаар ехэ ажал ябуулаа. Георгий Афанасьевичай нэрыень мүнхэлжэ, мемориальна самбар нээгдэбэ, - гэжэ Владимир Павлов хэлэбэ.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59