30.08.2021

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Баир Шигаевые амаршална

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд Токио хотодо Паралимпиин наадануудта хүрэл медальда хүртэгшэ Баир Шигаевые амаршална. Нютагаймнай һур харбагша, уласхоорондын классай спортын мастер Баир Шигаев Яхадай түлөөлэгшэ Степанинда Артахиноватай суг нэгэ команда соо харбаһан байна.

Августын 29-дэ үнгэрһэн мүрысөөнэй дүнгүүдээр, Россин тамиршадай дунда Баир Шигаев 693-эгээл ехэ балл абажа шадаа.

Буряадай Арадай Хуралай зүгһөө гэртэхиндэнь болон һур харбагшые һоридог Цыденбал Цыренжаповта амаршалгын телеграмма мүн лэ эльгээгдэһэн байна.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59