30.08.2021

«Гуламта» гэһэн модельнэ номой сан Захааминай аймагта нээгдэбэ

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд албанайнгаа хэрэгээр Захааминай аймагаар ябахадаа, «Гуламта» гэһэн нэрэтэй модельнэ номой сангай нээлгын баяр ёһололдо хабаадаһан байна.

Номой сангай жасые шэнэлэлгэдэ, мүн оньһон түхеэрэлгэ абалгада федеральна һанһаа 5 сая түхэриг һомологдоһон юм. Арадай Хуралай һунгамал Геннадий Доржиевай тэмдэглэһээр, мүнөө үе сагай номой сан Хуртага нютагта нээгдэжэ, гэр бүлөөрөө булта ерэжэ, ном уншаха, сүлөө сагаа аятай зохидоор үнгэргэхэ арга бии болобо гээшэ.

-Үхибүүд, залуушуул, томошуул «Гуламтадаа» сугларжа, өөрынгөө эдэбхи үүсхэл, һанаа хүсэлөө бэелүүлхэ аргатай. Мүнөө үе сагай бүхы эрилтэнүүдтэ тааруугаар хэгдэһэн номой сан соо ганса шэнэ, һонин номуудые уншаха бэшэ, эрдэм мэдэсэ абаха, хэрэгтэй мэдээсэл бэдэрхэ арга үгтэнэ. Хүдөө нютагта иимэ гое номой сан нээгдэжэ, ажаһуугшад ехэ баяртай байна, - гэжэ Геннадий Доржиев хэлэнэ.

Модельнэ номой сан Хуртага нютагта нээгдэжэ, хүн зоной ажабайдалшье хубилаа. Шэнэ, һаруул байшан соогоо аба эжынэр үхибүүдөөрөө суг ерэдэг болоо, нютагайхид булта эбтэй эетэйгээр хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэдэг болонхой.

-Нютагтамнай шэнэ библиотекэ нээгдэжэ, ехэ һайндэр болоо. Ехэ багагүй баяртайбди. Хуртагын зон ном уншаха дуратай юм. Һонин номууд ажаһуугшадаймнай анхарал татана. Гэртээ номуудые абажа уншана. Модельнэ номой сан харахаяа, ондоо тээхи нютагай зон олоороо ябана, -гэжэ Хуртагын номой сангай мэргэжэлтэн Баирма Базарова тэмдэглэнэ.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59