30.08.2021

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Захааминай аймагта

Августын 27-28-най үдэрнүүдтэ Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Геннадий Доржиев, Виталий Лыгденов, Вячеслав Цыбиков гэгшэд албанайнгаа хэрэгээр Захааминай аймагта хүдэлһэн байна.

Борто нютагай соелой байшанай нээлгын баяр ёһололдо Арадай һунгамалнууд хабаадаа. 2 сая 900 түхэригтэ тэндэхи байшаниие капитальна заһабарилга хэгдэһэн байна. Федеральна болон уласай һанһаа һомологдоһон мүнгөөр соёлой байшанда ехэ заһабарилга ябуулагдаа.

-Манай нютагта 291 хүн ажаһуудаг юм. Нютагай бүхы хэмжээ ябуулганууд клуб соогоо үнгэрдэг. Энэ капитальна заһабарилга манай Арадай Хуралай һунгамалнуудай оролдолгоор, туһаламжаар үнгэрөө гэжэ тэмдэглэхэ байнаб. Аргагүй ехэ ажал ябуулагдаа,- гэжэ Борто нютагай һомоной дарга Жаргал Шойдонов хэлэнэ.

Закаменск хото дээрэ хүүгэдэй уран бэлигэй байшан капитальна заһабарилгын удаа нээгдээ. Алас Дурнын нэгэдэмэл субсидиин талаар үгтэһэн мүнгөөр энэ байшанда ехэ заһабарилга хэгдээ юм.

-Аймагайнгаа бэлигтэй, бэрхэ үхибүүдэй хүгжэлтын талаар ехэ ажал ябуулагдана. Манай ерээдүй-үхибүүд. Ургажа ябаһан хүбүүд басагадые дэмжэжэ, бэлиг талаангыень хүгжөөхэ талаар түсэб зорилгонууд табигданхай. Энэ талаар бүхы арга хэмжэнүүд абтана,-гэжэ Захааминай аймагай захиргаанай толгойлогшо Сергей Гонжитов тэмдэглэнэ.

Үхибүүдэй болон залуушуулай ресурсна түб Закаменск хото дээрэ нээгдэбэ. «Хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ» гэһэн программаар мүнгэн һомологдоһон байна.

Титовай гудамжые болбосон түхэлтэй болгохо проектын хэр зэргэ ябуулагдажа байһаниие, һалаһан һандарһан гэрнүүдһээ хүн зониие зөөлгэхэ программын ямар шатада байһаниие Арадай Хуралай һунгамалнууд шалгаһан байна. 2020 ондо Бүхэроссин мүрысөөндэ хабаадажа, тэндэ шүүһэн мүнгөөр болбосон түхэлэй ажалнууд ябуулагдана.

Холтоһон нютагта соелой байшанай заһабарилга хэгдэжэ, ашаглалгада тушаагдаа. «Хүдөө нютагуудые хүгжөөлгэ» гэһэн гүрэнэй программаар мүнгэн һомологдожо, мүнөө үедэ байшан шэнэ түхэлтэй болоо.

-Капитальна заһабарилгын удаа Захааминай аймагта олон байшангууд нээгдэнэ. Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Засагай газартай суг хамта хүдэлжэ, хэрэгтэй шиидхэбэринүүдые абадаг юм. Тиин нэдэ хэгдэһэн ажал манай хамтын, суг ябуулһан ажал болоно. Урдамнай үшөө олон түсэб, зорилгонууд табигданхай, - гэжэ Виталий Лыгденов хэлэнэ.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59