26.08.2021

Михаил Асташов алтан медальда хүртэбэ

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, Арадай Хуралай һунгамалнууд Паралимпиин наадануудта алтан медаль шүүһэн Михаил Асташовые амаршалба.

Михаил Асташовта болон тэрэнэй һоригшо Николай Тетериндэ Арадай Хуралай зүгһөө амаршалгын үгэнүүдтэй телеграмма эльгээгдэһэн байна. 

Буряад Уласай хуулиин ёһоор, Михаилда квартира абаха үнэмшэлгэ үгтэхэ, мүн тиихэдэ 1,5 сая түхэригэй шан барюулагдаха. Гадна бүхы наһан соогоо 30 мянган түхэриг һара бүри абадаг болохо юм.  

3000 метртэ хубиин урилдаанай финалда Канадын Тристен Чернове гэгшые илажа шадаа. Тиигэжэ дэлхэйн болон паралимпиин рекорд харуулжа шадаһан байна. Россиин суглуулагдамал командада дүрбэдэхи медаль асараа.

Августын 27-до велотрек урилдаанда хабаадаха. Августын 31-дэ хубиин урилдаанда, мүн тиихэдэ сентябриин 2-то бүлгэмэй урилдаанда Михаил хабаадаха юм. Энэ мүрысөөнүүдтэ амжалтатай хабаадахыень Арадай Хуралай һунгамалнууд хүсэнэ.

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59