23.08.2021

Аршаан нютагта шэнэ һургуулиин нээлгын баяр ёһолол үнгэрбэ

Павел Билдаевай нэрэмжэтэ Аршаанай юрэнхы болбосоролой дунда һургуулиин нээлгын баяр ёһололдо Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд хабаадаба. Федеральна «Мүнөө үеын һургуули» гэһэн түсэлөөр «Болбосорол» гэһэн үндэһэтэнэй проектын ёһоор һуралсалай эмхи зургаан баригдаһан байна.
Шэнэ һургуули баригдажа, 3-дахи халаан усадхагдаа. Һургуулиин хуушан байшан үшөө 1973 ондо 220 һурагшадай һураха һууритайгаар баригдаһан түүхэтэй. Һүүлэй үедэ хэшээлнүүд үнгэрхэдөө, һурагшад 3-дахи халаанда һураха баатай байгаа юм. Түнхэнэй аймагһаа Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Александр Бардунаев, Николай Дашеев болон Инна Ивахинова гэгшэд шатарай һургуули нээхэ үнэмшэлгэ бэлэг болгон Аршаанай һургуулида бариба.
- Мүнөө үе сагай оньһон түхеэрэлгэнүүдээр шэнэ һургуули хангагданхай. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй, Арадай Хуралай болон Засагай газарай суг хамта ябуулһан ажалай үрэ дүн гээшэ. Нютагаархидайнгаа түлөө ехэ баярланаб. Һурагшадай болон багшанарай баяр хубаалданаб. Шатараар болон шашкаар дэлхэйн чемпионууд энэ һургуулиһаа урган гарахыень хүсэнэб, - гэжэ Инна Ивахинова хэлэнэ.
Шэнэ һургуулиин 3-дахи дабхар дээрэ номой сан оршоно. Газаань мүнөө үе сагай стадион баригдаа. Хэшээлнүүдэй үнгэрхэ 24 кабинет, захиргаанай 7 таһалга, медицинын таһалга, номой сан, хубсаһа һэлгэхэ, бэеэ угааха боломжонуудтай тамирай танхим, актова зал, эдеэ хоол бариха газар, газгольдерна котельна баригдаа.
Ажаһуугшадые баяртай үйлэ хэрэгээр амаршалхаяа, Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов ерэһэн байна.
- Энэ һургуули манай үхибүүдтэ бүхы зүг руу харгыень нээжэ үгэг лэ даа. Урагшаа эрмэлзэжэ, олон юумэндэ һуража, эрдэм ном шудалжа, бүхы һурагшадта, багшанарта эгээл һайн һайханиие хүсэжэ, энэ һургуули соо үхибүүдэй жаргал, баяр үзэгдэжэ, эндэһээ тон ехэ бэлэдхэлтэй, жаргалтай гараг лэ даа, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.
Үшөө 2019 ондо һургуули барилгын проектын ажал эхилһэн юм. 500 сая түхэриг Аршаанай һургуулиин барилгада шэглүүлэгдэһэн байна.
- «Һуралсал» гэһэн үндэһэн проектээр шэнэ һургуули баригдаа. Томо сонхонуудтай, һаруул, уужам һургуули ехэ гоё байна. Мүнөө үе сагай бүхы эрилтэдэ таруугаар зохеогдоһон классууд соо үхибүүднай ехэ эрдэм мэдэсэ абажа гараха. Һурагшадай хүгжэлтэдэ тон ехэ нүлөөтэй байха зэргэтэй, - гэжэ Арадай Хуралай бюджедэй хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаев тэмдэглэнэ.
 

Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59