17.08.2021

Һур харбалгаар Россиин чемпионадай нээлгын баяр ёһолол Улаан-Үдэ хотодо үнгэрбэ

Һур харбалгаар Россиин чемпионадай нээлгын баяр ёһололдо Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хабаадаба. Буряадай тамиршадай харуулһан үндэр амжалтанууд иимэ хэмжээ ябуулга үнгэргэлгэдэ нүлөөтэй байгаа. Арадай Хуралай һунгамалнууд, Засагай газар һур харбалгада онсо анхарал хандуулдаг тухай тэмдэглэбэ.

- Манай Уласта иимэ зиндаагай хэмжээ ябуулга үнгэргэхэ гээшэ ехэ хүндэтэй. Эхэнэрнүүдэй дунда боксоор дэлхэйн чемпионат, сүлөөтэ барилдаагаар Россиин чемпионат үнгэрһэн байна. Харин мүнөө һур харбалгаар гүрэнэй иимэ ехэ мүрысөөн болоно. Энэ ехэ найдал түрүүлнэ, -гэжэ Владимир Павлов хэлэнэ.

Россиин 24 регионой 211 тамиршад чемпионадта хабаадана. Тэдэнэй дунда Буряадай 49 һур харбагшад ороно.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, Токио хотодо үнгэрһэн Олимпиадаһаа мүнгэн медаль асарһан Светлана Гомбоева манай уласай омогорхол болоно.

- Һур харбалга гээшэ манай түүхэ, омогорхол. России соо ори ганса гээд тоологдодог лукодром баригдаһан байна. Олимпиин хэмжээндэ таараха эрилтэтэй байшан соо мэргэшүүл бэеэ һорино. Бүхы регионуудые уринабди, ходо ерэжэ байгты, - гээд Алексей Цыденов хандаба.

Россиин чемпионадта хабаадажа байһан һур харбагшадай дунда элдэб жэлнүүдтэ Олимпиин наадануудай 6 хабаадагша болон илагшад оролсоно. Токиодо үнгэрһэн Олимпиадада мүнгэн медальда хүртэһэн, Ростовско можын Елена Осипова, Буряадай Светлана Гомбоева, Бээжэндэ Олимпиадада хабаадаһан Наталья Эрдыниева, Рио-де-Жанейродо мүнгэн медаль абаһан Инна Степанова, мүн тиихэдэ дүрбэн Олимпиадада хабаадагша Бальжинима Цыремпилов болон Бээжэндэ үнгэрһэн наадануудта хүрэл медаль абаһан Забайкалиин хизаарай Баир Баденов гэгшэд болоно.

Россиин габьяата һоригшо Константин Эрдынеевай тэмдэглэһээр, буряадай гурбан мянга гаран зон һур харбалгаар бэеэ һоридог юм.

- Һур харбалга гээшэ ухаан бодол хүгжөөдэг, хүниие журамтай болгодог спортын зүйл. Һүүлэй үедэ олон зон һонирходог болоо. Мүнөө үнгэржэ байһан чемпионат августын 19 болотор үнгэрхэ байна. Шабинарнай һайн дүнгүүдые харуулжа шадана, - гэжэ тэрэ хэлэнэ.

Россиин чемпионадай дүнгүүдээр, суглуулагдамал команда бүридхэгдэжэ, Америкын Янктон хотодо сентябриин 19-һээ 26 болотор үнгэрхэ дэлхэйн кубогта хабаадаха байна.

 

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59