16.08.2021

Бөөрэ ондоо бэедэ һуулгаха түрүүшын операци Буряадта хэгдэжэ эхилхэнь

Буряадай Арадай Хуралай бюджедэй хорооной түрүүлэгшын орлогшо Галан Гунзынов Россиин элүүрые хамгаалгын яаманай гол трансплантолог эмшэн, «Академик В.И. Шумаковай нэрэмжэтэ трансплантологиин федеральна эрдэмэй түбэй» захирал Сергей Готьетой уулзаба.

Байгша ондо бөөрэ ондоо бэедэ һуулгаха операци Буряад уласта хэгдэжэ эхилхэнь.

- Үшөө 2018 ондо энэ талаар ажал ябуулагдажа эхилһэн байна. Операци хэхэдэ хэрэгтэй бүхы түхеэрэлгэ абтаа, операци хэхэ эмшэдые һурган бэлдэжэ гаргаа. 2021 оной дүүрэтэр бөөрэ ондоо бэедэ һуулгаха түрүүшын операци хэгдэхэ зэргэтэй, - гэжэ Галан Гунзынов тэмдэглэнэ.

Галан Дамбиевич Буряадтаа мэдээжэ хирург-эмшэн юм, 30 мянга гаран операци хэһэн намтартай.

Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй тэмдэглэһээр, операци хэхэ талаар бүхы юумэн хуу бэлэн.

- Үбшэнтэн нэгэ хоноод лэ диализ хэхэеэ ерэдэг байна. Тэдэнэй ами наһан аппарадһаа дулдыдана, ехэл хүндэ гэжэ ойлгостой. Трансплантаци хэхэ арга хаража, мүнөө энэ асуудал шиидхэгдэхэ тээшээ болоо. Бөөрэдэ операци хэлгэ байгша ондо бүтэхэ зэргэтэй, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

Академик В.И. Шумаковай нэрэмжэтэ трасплантологиин үндэһэтэнэй эмнэлгын шэнжэлэлгын түбэй мэргэжэлтэдэй һанамжаар, жэлэй туршада бөөрэ муутай зондо 50 операци хэхэ арга бии.

- Буряад Уласай медицинын арга боломжонуудые хаража үзөөд, трансплантаци хэхэ талаар программа зохеон байгуулагдаа. Семашкын нэрэмжэтэ уласай больницын эмшэд Москва хотодо тусхай һуралсал гараһан байна. Энэ талаар түрүүшын операци хэхэ талаар бэлэн болоо, - гэжэ Россиин элүүрые хамгаалгын яаманай гол трансплантолог эмшэн Сергей Готье дуулгаба.

Буряад Уласта бөөрэ ондоо бэедэ һуулгаха операци тон хэрэгтэй гээд тоо баримтанууд харуулна. Диализ үдэр бүри хэдэг 500 үбшэнтэн бии. Бөөрэ ондоо бэеһээ һуулгаһан 36 хүн, зүрхэнэй трансплантаци хэһэн 2 хүн, мүн тиихэдэ 14 хүн эльгэнэй талаар трансплантаци хэжэ, эмшэдэй харууһалга доро байна.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59