16.08.2021

Эрхим тамиршадта мүнгэнэй үнэмшэлгэнүүд барюулагдаба

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын уялгануудые саг зуура дүүргэгшэ, бюджедэй,  налогой болон мүнгэн һангай талаар хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаев 2021 оной хахад жэлэй дүнгүүдээр эрхим тамиршадта болон һоригшодто мүнгэнэй үнэмшэлгэнүүдые барюулба.

Европын гурбан удаа абарга Стальвира Оршуш Европын түрүү һуури эзэлхын мүрысөөндэ сүлөөтэ барилдаагаар алтан медаль абаһанай түлөө, 155 мянган 700 түхэригэй үнэмшэлгэдэ хүртэбэ. Мүн тиихэдэ иимэл мүнгэнэй сертификадаар Россиин габьяата һоригшо Максим Молонов урмашуулагдаа. Токиодо үнгэрһэн Олимпиадада мүнгэн медаль абаһан һур харбагша Светлана Гомбоевада, паралимпиец Михаил Асташов гэгшэдтэ мүн лэ үнэмшэлгэнүүд барюулагдаһан байна. Илагшадые бэлдэһэн һоригшод-Константин Эрдынеев болон Николай Тетерин гэгшэдтэ мүнгэнэй үнэмшэлгэнүүдые Александр Бардунаев барюулаа.

- Үдэр бүри бэеэ һорижо, үндэр амжалтануудые туйлаха гээшэ бэлэн хэрэг бэшэ. Һоригшодой, федерацинуудай болон федерацинуудай хүтэлбэрилэгшэдэй ябуулдаг ехэ ажал тэмдэглэхэ шухала. Буряадай Засаг зургаанай, Алексей Самбуевичай талаһаа ехэ дэмжэлгэ үзүүлэгдэнэ. Арадай Хуралай һунгамалнууд спорт болон тамиршадые саг үргэлжэ дэмжэжэ байдаг юм. Дэлхэйн, Европын зиндаада манай тамиршад хабаадажа, үндэр амжалтануудые туйлажа байхадань, бидэ ехэ омогорхонобди, - гэжэ Александр Бардунаев тэмдэглэбэ.

Буряадай эрхим һоригшодые болон тамиршадые Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалһан байна.

- Шанга хүсэтэй, урагшаа эрмэлзэһэн тамиршадта, һоригшодто баяр баясхаланиие хүргэнэб. Та олондо жэшээ харуулжа, залуушуулые хойноо дахуулнат. Танай шэлэһэн харгы тиимэ хүнгэн, бэлэн бэшэшье һаань, орьёл өөдэ гаража шаданат. Гэдэргээ сухарингүй, гансал урагшаа дабшажа, бултанда жэшээ харуулнат, - гэжэ Алексей Цыденов хэлэбэ.

2021 оной хахад жэлэй дүнгүүдээр, Буряадай суглуулагдамал команда чемпионадууд болон Европын түрүү һуури эзэлхын мүрысөөнүүдтэ 19 медаль абаһан байна: 5 алтан, 9 мүнгэн болон 5 хүрэл.

- Мүнөө үедэ бэеынгээ элүүр энхэдэ анхарал хандуулхаб. Бага сага амарха хэрэгтэй. Россиин чемпионадта хабартаа хабаадахадаа, бэеэ гэмтээһэн байнаб. Тиихэдээ һайнаар арга абаха, эмнэлгэ гараха саг оройдоо үгы байгаа. Харин мүнөө саг бии болоо. Мүнөөдэр иимэ шан абажа байхадаа, аргагүй ехээр баярлнаб, - гэжэ Стальвира Оршуш тэмдэглээ.

Энэ үдэр дүн хамта 17 тамиршадта болон һоригшодто гүрэнэй шагналнууд болон мүнгэнэй үнэмшэлгэнүүд барюулагдаһан байна.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59