03.08.2021

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Светлана Гомбоевае амаршалба

Токио хотодо үнгэрһэн Олимпиин наадануудта мүнгэн шанда хүртэгшэ Светлана Гомбоевае, һоригшод болон гэртэхинииень Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов амаршалба. Баглаа сэсэгүүд, мүнгэнэй үнэмшэлгэнүүд баяр еһололой оршондо барюулагдаа.

- Светлана Гомбоеваегай харуулһан үрэ дүн сэгнэшэгүй. Бидэ омогорхожо байһанаа мэдүүлнэбди. Буряад оронойнгоо урда хараха тамиршан гээшэт. Манай уласта спортдо ехэ анхарал хандуулагдана. Засагай газартай суг Арадай Хуралай һунгамалнууд 2018 ондо хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулһан байнабди. Олимпиин наадануудта илагшадые дэмжэлгын талаар гүрэнэй туһаламжа үзүүлхэ тухай хуули абтаһан байна, -гэжэ Владимир Павлов тэмдэглэбэ.

«Буряад Уласай хүндэтэ эрхэтэн» гэһэн үндэр нэрэ зэргэ Светлана Гомбоевада олгогдоо. Буряадай Толгойлогшо Алексей Цыденов амаршалгын үгэ хэлэхэдээ, баяраа мэдүүлээ.

-Буряадайнгаа спорт дээшэнь үргэжэ ябанат. Манай гүрэнэй Олимпиин команда хүнгэн бэшэ байдалда тон эрхим дүнгүүдые харуулжа байна гээшэ. Иимэ ехэ амжалта асарһандатнай, бүхы зүрхэ сэдьхэлһээ баяраа хүргэнэбди.

Баяр ёһололдо Светлана Гомбоевагай эжы Ольга Александровна Макарова болон түрүүшын һоригшо Ольга Галушко гэгшэд хабаадаһан байна.

Буряад Уласай хуулиин ёһоор, Олимпиин наадануудай мүнгэн шанда хүртэгшэдэ хоер таһалгатай квартира, мүнгэн шан-583 мянган түхэриг үгтэхэ ёһотой. Иимэл мүнгэнэй үнэмшэлгэ Светланын һоригшо Константин Эрдынеевтэ Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов барюулаа. Энээнһээ гадна Светлана һара бүри 24 мянган түхэриг абадаг байха.

Һур харбалгаар Россиин суглуулагдамал командые Елена Осипова, Ксения Перова болон Светлана Гомбоева гэгшэд түлөөлһэн байна. Манай нютагай басаган мэргэн, хёрхо нюдэтэй байһанаа гэршэлээ.

-Бүхы зондо баяраа мэдүүлнэб. Минии амжалта хубаалсажа, баярлаһан зондо һайниие хүргэнэб. Өөрынгөө эжыдээ ехэ баяртайб. Минии энэ амжалта туйлахын тула, бүхыгөөрөө оролдожо, ходо намайе дэмжэжэ ябаһандань, доро дохиноб,- гэжэ Светлана Гомбоева хэлэнэ.

Олимпиин наадануудта амжалта туйлаһан нютагайнгаа басагые амаршалхаяа, Соведүүдэй талмай дээрэ олон зон ерэһэн байна. Кремль соо үнгэрхэ баяр ёһололдо Светлана Гомбоева ошохоео бэлдэжэ эхилбэ.

 

 

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59