02.08.2021

Арадай Хуралай һунгамалнууд Санагын дасан хүрэжэ ошобо

Буряад Уласай Арадай Хуралай нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын болон шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар  хорооной гэшүүд, Аркадий Цыбиков түрүүлэгшэтэеэ Санагын «Даша Пунцоглинг» дасан хүрэһэн байна.

Дасанай дэргэдэ хүдэлдэг «Арьяа Бренд» гэһэн уран дархашуулай мастерскойн ажабайдалтай танилсаа. Нютагай уран гартай зоной хэһэн модоор, арһаар, нооһоор, түмэрөөр хэһэн бүтээлнүүдэй үзэсхэлэн Арадай һунгамалнуудай анхарал татаһан байна.

- Элдэб сувенирнуудые хэнэбди. Хүдөөгэй соелой байшангууд соо табигдадаг креслэнүүдые хэжэ гаргаабди. Ерээдүйдэ үйлэдбэриеэ бүри үргэдхэхэ зорилго табигданхай. Нэн түрүүн шанар дээшэлүүлгын талаар ажал ябуулагдана. Энэ цех нээжэ, нютагайнгаа зониие арадай уран һайханай соелтой дүтөөр танилсуулха гэжэ оролдонобди, - гэжэ дасанай шэрээтэ Сультим лама хөөрэнэ.

Дасан соо эмхидхэгдэһэн уулзалгын удаа, Арьяа Баала бурханай табигдаһан Улаан Зураа гэжэ нангин газарта хүрэжэ ошоһон байна. Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков хэгдэһэн ажалые хараад, аргагүй ехээр сэгнээ. Энэ буянтай хэрэгтэ хабаадажа, барилга хэжэ байһан ажал сэгнэшэгүй ехэ байна гээд хэлэһэн байна.

- Үнэхөөрөөшье, ямар ехэ ажал хэгдээд байна гээшэб! Энэ һайхан газарта ерээд, зүрхэ сэдьхэлни ехээр доһолно. Бандида Хамба лама Дамба-Даржаа Заяаев энэ һайхан нютагые Диваажинай орон гэжэ нэрлэһэн түүхэтэй. Арьяа Баала бурхан залагдажа, Санага нютаг саашадаа хүгжэжэ, ажаһуугшад аза талаантай, амгалан мэндэ, элүүр энхэ ажаһууха удхатай, -гэжэ Аркадий Цыбиков хэлэнэ.

        «Арьяа Баала» гэһэн проектын хэрэгтэ өөрынгөө гэр бүлын зүгһөө ехэ мүнгэ оруулба. Монлом лама баяраа мэдүүлжэ, хүхэ номин хадагтайгаар дасанай дэргэдэ хэгдэһэн бүтээлнүүдые ерэһэн айлшадта бэлэглээ.

Россиин габьяата уран зураашан, Арьяа Баала бурханай дүрсэ бүтээгшэ Юрий Мандагановтай Арадай Хуралай һунгамалнууд уулзаһан байна.

- Хада өөдэ дээшэнь гаргаха ажал хэгдэхэдээ, 15-һаа 45 хүн нэгэ дороо хабаадуулагдаа. Ажалай эхилхэһээ, эндэ байлсажа, суг хүдэлнэб. Бүхы ажал һайнаар хэхэ хэрэгтэй, шангалха, мушхаха. Аймагай зон олоороо энэ хэрэгтэ хабаадана. Алтан намартаа энэ һайхан хэрэг бүтэхэ гээд ехэтэ найданаб, - гэжэ Юрий Мандаганов хэлэнэ.

Арадай һунгамалнууд Улаан Зураа һууринда суглаа зарлажа, мүнөө үедэ ямар бэрхэшээлнүүд дайралданаб, ямар туһаламжа үзүүлхэ хэрэгтэйб гэжэ зүбшэн хэлсэбэ. Шажан мүргэлэй аяншалгын сэсэрлиг болбосон түхэлтэй болгохо хэрэгтэ хэды мүнгэн хэрэгтэйб, үшөө ямар ажал ябуулагдаха еһотойб гэжэ санагынхид хөөрэжэ үгэһэн байна.

- Буряад ороной хэдэн зуун зоной хабаадалгатайгаар Арьяа Баала бурхамнай һуурида заларжа ерээ. Барилгын болон тодхолгын ажалда Захааминай аймагай зон, нютаг нугаараа олоороо хабаадаа. Урдамнай үшөө ехэ ажал хүлеэнэ. Һайн дуратанда хандажа, энэ буянтай хэрэгтэ хабаадахыень уряалнабди, - гэжэ «Нэгэдэл» гэһэн нигүүлэсхы жасын түрүүлэгшэ Солбон Будаев хэлэнэ.

Шажан мүргэлэй-аяншалгын газар эндэ байгуулагдахаар хараалагдана.

- Ехэл ажал хэгдэжэ байна гээд харанабди. Бидэ, Арадай Хуралай һунгамалнууд энэ хэрэгые дэмжэжэ байһанаа мэдүүлнэбди. 2018 онһоо аргагүй ехэ ажал хэгдэнэ. Иимэ гое газарта ерээд, эдэ бүгэдые хаража, суг хүдэлдэг һунгамалнуудтайгаа зүбшэн хэлсэжэ, өөһэдынгөө талаһаа шиидхэбэринүүдые абахабди, - гэжэ Виталий Лыгденов һанамжаараа хубаалдаба.

Проектын еһоор, хүн зоной амарха талмай хэгдэхэ, тиишээ ябажа хүрэхэ харгы баригдаха. Мэдээсэл үгтэһэн стенд захигдаха түсэбтэй. Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнуудай үнгэргэһэн суглаанда Санагын зон хабаадажа, бүхы һанаһан хүсэлөө дуулгаа. Хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков уулзалгын түгэсхэлдэ олзын хэрэг эрхилэгшэдые, ажаһуугшадые тон эдэбхитэйгээр энэ буянтай хэрэгтэ хабаадажа, шадаха зэргээрээ өөрынгөө хубитые оруулжа туһалхыень уряалһан байна.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59