27.07.2021

Түнхэнэй аймагай һунгамалнууд суг хамта хүдэлнэ

Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд Александр Бардунаев, Инна Ивахинова, Николай Дашеев гэгшэд нютагайнгаа зонтой уулзажа, ябуулдаг ажалайнгаа талаар һунгагшадайнгаа урда тоосоо бариба.

Бюджедэй, налогой болон мүнгэнэй хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаевай тэмдэглэһэнэй еһоор, «һунгамалнуудай хуули сахидаг ажаябуулга болбол, тон харюусалгайтай ажал»:

-Хуулиин проект абахын тула, нэн түрүүн энэ талаар уридшалан юумэ үзэхэ, мэдэхэ, шухала байһан тухайнь һанамжаяа хэлэжэ шадаха хэрэгтэй. Хүн зоной ажабайдал һайжаруулха талаар олон хуулинууд абтана», - гэжэ Александр Бардунаев хэлэнэ.

Түнхэнэй аймагай һунгамалнууд суг хамта хүдэлхэдөө, нэн түрүүн һунгагшадайнгаа захяануудые дүүргэхэеэ оролдоно. Инна Ивахинова социальна политикын хорооной гэшүүн, Николай Дашеев экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хорооной бүридэлдэ ородог юм.

Недондо жэл коронавирусһээ хохидоһон Түнхэнэй аймагай олзын хэрэг эрхилэгшэдэй хандалгаар, налог бага болгохо асуудалай талаар Александр Бардунаев ехэ ажал хэһэн байна. «Улаан-Үдэ эмшэдтэ туһална» гэһэн автоволонтернуудай ябуулдаг ажалда Инна Ивахинова эдэбхитэйгээр хабаадана.

Түнхэнэй аймагай зүблэлэй һунгамалнуудтай, «Единая Россия» намай нютагай таһагтай, аймагай захиргаантай суг түбэй эмнэлгын байшанай ковидна түбтэ угаадаг машина абажа үгэһэн юм. Түнхэнэй олон шэглэлэй соелой түб барилгын проектнэ-сметнэ саарһа данса хэгдээ, Аршаанай һургуулиие барилга ябуулагдана, Шэмхэ нютагта хүүгэдэй сэсэрлиг, Галбайда соелой байшан, Толто нютагта тамирай танхим баригдана, Горхоной һургуулиин байшанда капитальна заһабарилга хэгдэнэ. Мүн тиихэдэ Аршаанай һургуулиин хуушан байшан хүүгэдэй «Ручеек» гэһэн сэсэрлиг болгохо талаар, һэльбэн шэнэлэлгын ажал хэгдэнэ гээд тэмдэглэлтэй.

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59