27.07.2021

Исток нютагай ажаһуугшадта туһаламжа үзүүлэгдэхэ

Буряадай Арадай Хуралай һунгамал Дмитрий Дружинин Прибайкалиин аймагай Исток нютагай ажаһуугшадтай һаяхана уулзаба.

Май һара соо Котокель нуурай хажууда ажаһуудаг зоной гэр уһанда абтажа, тэдэнэр ехээр хохидоһон байна. Хүн зоной ажаһуудаг гэрнүүд соо шиигтэй болоо. Исток хүрэжэ ошодог ори ганса харгы уһанай үерһээ эбдэрээ, огородой талмай хуу һалаһан байна.

Нютагай зон аймагайнгаа захиргаанда, прокуратурада нэгэтэ бэшэ хандаһан байна. Арадай Хуралай һунгамал Дмитрий Дружинин Исток нютагай зондо туһалха зорилготойгоор, тэндэхи ажаһуугшадтай ошожо уулзаба.

- Буряадай Засагай газарта хандажа, хэдэн дурадхалнуудые оруулааб. Хохидоһон зон тэдхэмжэдэ хүртэхэ еһотой. Иишээ тусхай комисси ерэжэ, хэды шэнээн гарза гарааб гэжэ заал һаа тоолохо хэрэгтэй-, гэжэ Арадай һунгамал хэлэнэ.

Прибайкалиин аймагаар ябажа ерэһэнэй удаа, уласай Засагай газарай түлөөлэгшэдтэй Дмитрий Дружинин уулзаһан байна. Тиин энэ талаар хэдэн шиидхэбэринүүд абтаа. Коточик болон Котокель нуур холбодог уһанай нюруу дээрэ уһанай урдажа гарахагүйн тула тодхогдодог тусхай хэрэгсэл хэгдэхэ болоо. Эдэ үдэрнүүдтэ энэ талаар ажал эхилхээр хараалагдана.Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59