26.07.2021

Арадай һунгамалнууд Светлана Гомбоевае амаршалба

Нютагайнгаа һур харбагша Светлана Гомбоевае Олимпиин наадануудта командаараа мүнгэн медальда хүртэһэн баяртай ушараар Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов, мүн тиихэдэ Арадай һунгамалнууд амаршалба.

Елена Осипова, Ксения Перова болон Светлана Гомбоева гэгшэд Россиин командые түлөөлнэ. Нютагаймнай басаган мэргэн, шанга байһанаа харуулжа шадаа. Олимпиин наадануудай үшөө нэгэ шанда хүртэгшэ Буряадта бии болобо гээшэ. Үшөө 3-дахи ангида һуража байхадаа, һур харбалгаар бэеэ һорижо эхилһэн байна. Түрүүшын һоригшонь-Ольга Галушко болоно. Мүнөө үедэ Светлана Константин Эрдынеевай шаби юм.

Арадай Хуралай һунгамалнууд Светлана Гомбоевагай һоригшонорто, гэртэхиндэ баяр баясхаланаа хүргэбэ. Тиигэжэ июлиин 29-дэ үнгэрхэ хубиин түрүү һуури эзэлхын мүрысөөндэ амжалтатай хабаадахыень Светланада хүсэһэн байна.

 Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59