23.07.2021

Пелледээр түлилгэ Буряадта хэр хэрэглэгдэнэб?

Энэ асуудалда зорюулагдаһан зүблөөн Буряад Уласай Арадай Хуралай Экономическа политикын, байгаалиин нөөсэ баялигуудые ашаглалгын болон оршон тойронхиие хамгаалгын хороондо үнгэрбэ.

Буряадта хэр олон зон пелледээр түлинэб гэһэн асуудал зүбшэн хэлсэгдэһэн байна. Арадай Хуралай һунгамалнууд, Буряадай Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Петр Мордовской, үйлэдбэриин, худалдаа-наймаанай болон инвестициин яаманай, байгаалиин нөөсэ баялигуудай яаманай, барилгын болон гэр-байрын коммунальна ажахын яаманай, аяншалгын яаманай түлөөлэгшэд, ой модоной ажахын Уласай агентство, байгаалиие хамгаалгын талаар хүдэлдэг агентство болон пеллет үйлэдбэрилдэг Прибайкалиин, Загарайн болон Баргажанай олзын хэрэг эрхилэгшэд энэ суглаанда хабаадаба.

Росси соо тон муухай агаартай хотонуудай тоодо Буряадай ниислэл жэл бүри оруулагдана. Үмсын гэрэй, үйлэдбэринүүдэй түлишэ агаар ехээр бузарлана.

Энэ бэрхэшээлдэ Арадай Хуралай һунгамалнууд ехэ анхарал хандуулжа, хэдэн аргануудые абаха талаар ажал ябуулна. Хэрбэеэ хүн зоной пелледээр түлидэг котельни хэрэглэжэ эхилээ һаа, агаар бузарладаг бодосууд үсөөн болохо зэргэтэй. Һунгамалнууд 2021 оной март һара соо Загарайн аймаг ошожо, экологидо һаад ушаруулдагүй түлишэтэй танилсаһан байна. Анатолий Кушнарев өөрынгөө гэртэ пелледээр түлигдэдэг котел табижа хэрэглэһэнэй удаа, һанамжаараа хубаалдаба.

-Хэды шэнээн пеллет түлигдэнэб гэжэ үдэр бүри шалгажа байдагби. Энэ шэнэ технологи намда ехэ һайшаагдана. Түлеэ болон шулуун нүүрһэ хэрэглэхэһээ дээрэ гэжэ тэмдэглэхэ байнаб. Пеллет ехэ һайн дуулаа үгэнэ. Ехэ үнэһэн гаранагүй, оройдоол нэгэ процент байха, - гэжэ хэлэнэ.

Улаан-Үдэ хотын агаар яагаад сэбэр болгохоб, ямар ажал хэгдэнэб гэжэ Захиргаанай хорооной түрүүлэгшын орлогшо Евгений Базаров тоособо.

- Үмсын гэртэ ажаһуугшад үбэлдөө галаа түлихэдөө, тон ехэ муухай бодосо агаар руу ябуулна. Ехэнхи зон түлеэ болон шулуун нүүрһэ хэрэглэнэ. Модон гэрнүүд олоор баригдана. Агаарта бензопирен гэдэг бодосо ехээр үзэгдэнэ, хүн зоной бэеын элүүр энхэдэ ехэ муугаар нүлөөлнэ.

Пеллет болон брикет үйлэдбэрилдэг хизаарлагдамал харюусалгатай «Байкаллес» бүлгэмэй захиралай орлогшо Илья Сосновский энэ зүблөөндэ уригдажа, улас дотор шэнэ технологи хэр олон зон хэрэглэнэб гэжэ мэдээсэбэ.

-Мүнөөдэрэй талаар ехэнхи пеллет котельнитой зон абана. Мүн тиихэдэ Загарайн аймагай нэгэ һургуулиие пелледээр түлидэгбди.

Үйлэдбэриин үлээдэһэн болон хэрэглэлгэ тухай хуули үшөө 2019 ондо Арадай Хуралда абтаһан тухай һануулая. Ой модо тайраһанай удаа үлэһэниие анхан сагта хуу галдададаг байһан гээшэ. Харин шэнэ хуулиин еһоор, пилораматай олзын хэрэг эрхилэгшэд үлөөдэһэеэ дууһан усадхаха еһотой.

 

 


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59